دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : محمدحسین   قائم مقام فراهانی

پست الکترونیکی : m-farahani@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : حقوق خصوصی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی حقوق خصوصی

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1387/11/19

محمدحسین قائم مقام فراهانی

محل خدمت:   دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مرتبه علمی : دانشیار

^